Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Flame Employment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 103) przy ul. Niedźwiedziej 5

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionych w art. 22(1) § 1 KP będą przetwarzane w celu:

a) Realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: 22(1) § KP w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzania z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
b) W przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane także:
I. W zakresie wizerunku (podstawa prawna” 22 (2) § 1 KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: pisząc e-mail na adres: kadry@flamejobs.pl, biuro@flamejobs.pl Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażanie zgód o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia) Dane osobowe, o których mowa w lit. a i b) i zbieranie w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu wpływu Pani/Pana cv, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje (lit. ii) powyżej) przez okres 2 lat od momentu wpływu cv. Przewidywane kategorie odbiorców danych: potencjalni pracodawcy lub potencjalni pracodawcy użytkownicy będący klientami Flame Employment Polska Sp. z o.o. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowania podejmowania decyzji.
2018 FlameJobs sp z.o.o. Ciasteczka Prywatność